Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prevence šikany - rady rodičům

Rady rodičům agresora
Reakce obou rodičů má dítěti dát najevo, že se provinilo proti řádu, který je nad lidmi. Dítě by se mělo oběti omluvit, je-li to možné, nějak odškodnit. Rodiče by se měli omluvit rodičům oběti a ujisti je, že udělají vše proto, aby se věc neopakovala.

Rady rodičům oběti
Jestliže zjistí, že jejich dítě bylo šikanováno, je třeba všeho nechat a udělat, co jen mohou, aby mu co nejrychleji a co nejúčinněji pomohli.
Některé z následujících rad platí bez výjimky, u jiných se musí rodiče sami rozhodnout, zda odpovídají dané situaci.

1. Ujistěte dítě svou podporou a ochranou.
2. Zaznamenejte přesně, co se stalo. Snažte se získat, co nejúplnější obraz.
3. Jde-li o velmi vážné ubližování, neposílejte dítě do školy, dokud nemáte jistotu, že se věc řeší správným způsobem.
4. Oznamte neprodleně šikanu třídnímu učiteli.
5. Žádejte představitele školy, aby vám ihned sdělil, jak hodlá postupovat. Škola je povinna zajistit dítěti bezpečí.
6. Sejděte se s rodiči agresora a požádejte je, aby své dítě usměrnili.
7. Je-li to možné, zajistěte dítěti ochranu. Např. proti šikanování cestou do školy a ze školy.
8. Dokud nebude záležitost vyřešena, denně ji sledujte, s dítětem o ní mluvte.
9. V případě potřeby navštivte odborníka (psychologa, lékaře)

 

Šikana - rady rodičům
Nikdo, žádný rodič nemá jistotu, že se jeho dítě nestane obětí šikany. Obětí šikanování se může stát každý. Jednou proto, že je příliš chytrý, jindy proto, že chytrý není.

Nepřehlédněte varovné signály!
Děti, které se staly obětí šikany se často nacházejí v krajní nouzi. Potřebují pomoc od svých rodičů, ale většinou si o ni sami nedokáží říct. Dítě mívá strach z pomsty, pokud by o šikaně někomu řekl. Proto je důležité, aby rodiče byli vnímaví a rozpoznali, že s dítětem není něco v pořádku. Při podezřelých projevech by se měli rodiče pokusit k dítěti přiblížit a získat jeho důvěru.

PODEZŘELÉ PROJEVY:
• Za dítětem nedochází domů žádný spolužák, zdá se, že nemá žádné kamarády.
• Dítě je zaražené, posmutnělé, nemluví o tom, co se ve škole děje.
• Špatně usíná a spí, zdají se mu strašné sny.
• Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu.
• Často ho před odchodem do školy nebo po příchodu pobolívá hlava, břicho apod. .
• Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami.
• Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými pomůckami apod..
• Nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění.
• Často nevychází s kapesným, ztrácí ho.
• Vyhrožuje sebevraždou.

Existují také případy, kdy se dítě se svým trápením svěří rodičům hned na počátku. V tomto případě by měli rodiče naslouchat , projevovat citovou podporu a brát zcela vážně vše co dítě řekne.


Alternativy postupu rodičů

1. Poskytněte dítěti maximální oporu a ochranu – zorientujte se ve vnějším obraze šikanování, povídejte si s dítětem o průběhu situace, ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že se svěřilo.

2. Oba rodiče by měli navštívit ředitele a třídního učitele - informovat pedagogy o tom co se stalo, zjistit, zda je škola schopna poskytnout kvalifikovanou odbornou pomoc. Je nutné se přímo zeptat, zda mají pedagogové odborné zkušenosti. Zeptat se, jak bude pedagog šikanu šetřit, jak bude chránit vaše dítě, jak najde vhodné svědky atd.. Od pedagogů můžeme nejčastěji získat tyto tři odpovědi:

a) Škola s vámi hraje poctivou hru, ráda by pomohla, přiznává však, že nemá odborné zkušenosti. Zde nelze pedagogům nic vyčítat. Domluvte se, že společně najdete odborníka a stanovte, jak budete dále pokračovat. Nepokoušet se o žádné neodborné zásahy.
b) Škola spolupracuje s odborníkem, nebo má odborně vyškoleného pedagoga. To je zatím nejlepší varianta. Zde je vhodné domluvit se s odborníkem na dalším postupu.
c) Škola nejeví zájem o řešení, nebo tvrdí, že problém zvládne a vyřeší ho, ale nepřesvědčí vás o tom. Může se stát, že škola bude situaci zlehčovat, a může dojít i k obviňování oběti. Zde mohou rodiče reagovat takto:
- kategoricky odmítnou neodborný zásah,
- požadují odbornou pomoc, informují školního inspektora, či pracovníka školského úřadu,
- přeřadí dítě na jinou školu.

3. Podle situace ve škole, ale i dalších okolností můžete uvažovat o dalších opatřeních:
• navázat kontakt s odborníkem:
- návštěva pedagogicko-psychologické poradny
- návštěva střediska výchovné péče
- návštěva jiného poradenského zařízení (Fond ohrožených dětí, Centrum prevence, Bílý kruh bezpečí…).
• zajistit ochranu dítěte na cestě do i ze školy
• při pokročilé šikaně lze podat trestní oznámení na agresory, na policii*

4. V jakékoliv situaci Vaší bezradnosti se můžete obrátit na Linku bezpečí tel.: 5774 313 33


*Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona, a to jako:

 trestný čin omezování osobní svobody (§ 231),
 trestný čin vydírání (§ 235),
 trestný čin loupeže (§ 247),
 trestný čin ublížení na zdraví (§ 221),
 trestný čin poškozování cizí věci (§ 257),
 trestný čin vzbuzení důvodné obavy.

Aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let. K trestní odpovědnosti osob mladších 15 let nedochází, mohou být však postiženy jinak nebo mohou být postiženi jejich rodiče.

Ale ani rodiče pachatele šikanování nemusejí být zcela beztrestní. Trestní zákon stanoví odpovědnost rodičů, kteří zanedbávají výchovu dětí. Trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže (§217, trestního zákonu) se dopouští i ten, kdo vydá, byť z nedbalosti, osobu mladší 18 let nebezpečí zpustnutí tím, že jí umožní vést zahálčivý nebo nemravný život.